Regulamin hackathonu „Agile is Dead” zwany dalej „Regulaminem”

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin stanowi podstawę organizacji wydarzenia „Agile is Dead Hackathon”, zwanego dalej „Wydarzeniem”, organizowanego w dniu 13 kwietnia 2024 i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

2. Wydarzenie organizowany jest w Łodzi na terenie Co/Walk przy ul. Roosvelta 10B. Miejsce Wydarzenia zwane jest dalej „Lokalizacją”.

3. Oficjalną stroną internetową Wydarzenia (zwaną dalej „Stroną”) jest https://kanbanologia.pl/agile-hackathon-event-2/, na której znajdują się informacje     o miejscu, terminie oraz harmonogramie wydarzenia. 

4. Niniejszy regulamin został zamieszczony na Stronie. Wszelkie zmiany                      w regulaminie będą podawane do wiadomości publicznej, poprzez zamieszczenie ich na Stronie Wydarzenia.

5. Organizatorem Wydarzenia jest Mobi-net Paweł Lewiński, z siedzibą                         w Pabianicach przy ul. Wolnościowej 9, NIP: 7311466336, REGON: 472151408
6. Celem Wydarzenia jest opracowanie nowej metodyki zarządzania zwinnego tzw Agile (zwanego dalej „Rozwiązaniem”), promocja i integracja środowiska osób zainteresowanych zwinnymi metodami zarządzania oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie lokalnych społeczności w Polsce.

7. Przedmiotem Wydarzenia „Agile is Dead” jest wyłonienie najlepszego rozwiązania problemu podanego przez Organizatorów. Podane problemy będą związane z analizą i krytyczna oceną aktualnych metod zarządzania stosowanych obecnie w wielu branżach.

II. Zasady Wydarzenia

1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Wydarzenie przeznaczone jest dla Uczestników dobranych w zespoły składające się z ilości osób wyznaczonej przez Organizatorów. W związku z powyższym, Organizatorzy formują zespoły w trakcie Wydarzenia. Nie jest możliwy jednoczesny udział w więcej niż jednym zespole.

3. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja Uczestnika, poprzez formularz internetowy dostępny na Stronie. Rejestracja trwa do końca dnia 10.04.2024  lub do wyczerpania dostępnej ilości biletów (liczba miejsc ograniczona). Udział w Wydarzeniu (zgłoszenie uczestnika w procesie rejestracji) jest równoznaczny z akceptacją wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz dokonaniem opłaty za bilet.

4. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

a) Przetwarzanie swoich danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celach niezbędnych do organizacji, przeprowadzenia oraz promocji Wydarzenia przez Mobi-net Paweł Lewiński, z siedzibą w Pabianicach przy ul. Wolnościowej 9, NIP: 7311466336,, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zostałem/Zostałam pouczony o dobrowolności podania danych, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz o prawie do dostępu do treści swoich danych i ich korekty. Jednocześnie informujemy, że administratorem danych Uczestników jest Organizator.

b) Rozpowszechnienie przez Organizatorów lub upoważnione przez niego podmioty wizerunku Uczestnika utrwalonego w ramach przeprowadzenia Wydarzenia, w sposób, w zakresie i w czasie wybranym przez Organizatorów.

5. Dokonując zgłoszenia do Wydarzenia każdy Uczestnik oświadcza, że:

a) Dobrowolnie przystępuje do udziału w Wydarzeniu i zespołu,

b) Zapoznał się i zaakceptował regulamin w całości,

c) Prawidłowo zgłoszony Uczestnik podlega rejestracji przez Organizatorów w drodze wpisu na prowadzoną przez niego listę Uczestników.

6. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości podczas rejestracji swojej obecności (udziału) w Wydarzeniu.

7. Udział w Wydarzeniu jest dobrowolny i odpłatny zgodnie z aktualną ceną biletu podaną na Stronie, zgodnie z dostępnością. W ramach zakupu biletu Uczestnicy otrzymują udział w Wydarzeniu, posiłek w porze obiadowej oraz wodę, herbatę lub kawę w trakcie Wydarzenia. Organizatorzy nie pokrywają i nie zwracają kosztów udziału w Wydarzeniu, ani kosztów dojazdu czy zakwaterowania.

8. Organizatorzy nie zapewniają sprzętu komputerowego, na którym może być wykonane zadanie. Uczestnik/zespół jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić sobie sprzęt, na którym będzie pracował. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę sprzętu wniesionego przez Uczestników.

9. Organizatorzy zapewniają miejsce do przeprowadzenia Wydarzenia, dostęp do Internetu (wifi), zasilanie elektryczne.

10. Nie jest możliwy zdalny udział w Wydarzeniu.

11. Każdy zespół może stworzyć i zaprezentować tylko jedno Rozwiązanie.

13. Uczestnicy tworzą rozwiązanie od podstaw w czasie trwania Wydarzenia. W ramach danego projektu niedozwolone jest przygotowywanie rozwiązania przed Wydarzeniem.

14. Dozwolone jest przygotowanie teoretyczne przed Wydarzeniem.

15. Podczas prezentacji zespoły przedstawiają wypracowane Rozwiązanie, które udało się stworzyć w ramach Wydarzenia. Czas na prezentację wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie odliczania czasu następuje, gdy Uczestnik/zespół zaczyna swoją prezentację poprzez ruch lub mowę.

16. Do czasu wyłonienia zwycięzców Wydarzenia zespół może wycofać się z udziału w Wydarzeniu poprzez pisemne oświadczenie wszystkich Uczestników zespołu, złożone przedstawicielowi Organizatorów.

17. Uczestnikom Wydarzenia zabrania się na terenie Lokalizacji:

a) Wnoszenia substancji chemicznych i łatwopalnych, materiałów pirotechnicznych oraz innych niebezpiecznych substancji, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników Wydarzenia;

b) Wnoszenie szklanych przedmiotów, ostrych narzędzi, broni palnej oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą zostać uznane przez służby porządkowe za niebezpieczne;

c) Wnoszenie środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz przebywania na terenie Lokalizacji pod ich wpływem;

d) Używanie otwartego ognia, palenia tytoniu na terenie Lokalizacji oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

e) Używanie sprzętu przeciwpożarowego w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem;

f) Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz przebywania na terenie Lokalizacji w stanie nietrzeźwym;

g) Wprowadzania osób trzecich, towarzyszących;

h) Wprowadzania zwierząt na teren Lokalizacji.

III. Oceny, nagrody

1. Rozwiązania stworzone w ramach Wydarzenia będą oceniane przez wszystkich pozostałych uczestników biorąc pod uwagę kryteria: 

Uniwersalność – możliwość zastosowania rozwiązania w różnych kontekstach

Użyteczność – możliwość zastosowania rozwiązania przy optymalnym stosunku nakładów do efektów

Innowacyjność – nowatorskie podejście do tematu rozwiązujące problemy które czekają Agile w przyszłości

Prezentację pomysłu – sposób i forma przedstawienia podczas wydarzenia

Sposób głosowania i wykorzystane do jego przeprowadzania narzędzie zostanie ogłoszone podczas wydarzenia, 

2. Nagrody rzeczowe w Wydarzeniu nie są przewidziane, jednakże Sponsorzy lub Organizatorzy zastrzegają możliwość przyznawania wyróżnień lub nagród rzeczowych dla zwycięskiego zespołu.

3. Jeżeli będą przyznane nagrody rzeczowe zostaną wydane Uczestnikom bezpośrednio po ogłoszeniu wyników w trakcie ostatniej części Wydarzenia.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania danych Uczestników zwycięskiego zespołu na Stronie Wydarzenia oraz profilach social mediów 

IV. Prawa do Rozwiązania

1. Każdy Uczestnik zespołu oświadcza i zapewnia, co następuje:

a) jest współautorem (współtwórcą) rozwiązania i przysługują mu (wraz z pozostałymi Uczestnikami zespołu) osobiste i majątkowe prawa autorskie do rozwiązania;

b) przysługujące Uczestnikowi zespołu autorskie prawa osobiste i majątkowe do rozwiązania nie będą w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz nie będą naruszać praw osób trzecich (z zastrzeżeniem praw współautorów – pozostałych Uczestników zespołu Wydarzenia);

c) posiada – wraz z pozostałymi Uczestnikami zespołu – wyłączne prawo do przenoszenia praw i udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z rozwiązania.

2. Wszystkie warunki wymienione w niniejszym rozdziale dotyczą każdego z rozwiązań, w tym nagrodzonych nagrodami określonymi niniejszym regulaminem oraz nagrodami specjalnymi, nieprzewidzianymi wcześniej przez Organizatorów (jeśli takowe zostaną przyznane).

3. Uczestnik zespołu oświadcza, że przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatorów, a powstałych w związku z korzystaniem z praw do rozwiązania. W związku z tym Uczestnik zespołu zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, a w przypadku pokrycia przez Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa powyżej, Uczestnicy zespołu solidarnie uregulują na rzecz Organizatora wszystkie związane z tym faktem koszty.

4. Organizator rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia czy całość rozwiązania została stworzona przez Uczestnika lub Zespół w ramach Wydarzenia.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie naruszenia regulaminu lub ogólnych przepisów prawnych mogą skutkować wykluczeniem z Wydarzenia i koniecznością opuszczenia terenu Lokalizacji.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Stronie.

3. Organizatorzy Wydarzenia zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Wydarzenia lub jego odwołania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów w celu:

a) realizacji Wydarzenia, w tym wręczenia nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji;

b) promocji Wydarzenia.

5. Każdy Uczestnik Wydarzenia posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

6. Organizatorzy są uprawnieni do utrwalania przebiegu Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

7. Wszelkie spory na tle niniejszego Wydarzenia rozstrzygać będą Organizatorzy. Decyzja Organizatorów jest ostateczna i nie przysługuje względem niej odwołanie.

8. Regulamin dostępny jest na Stronie oraz u Organizatorów podczas trwania Wydarzenia.

9. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Wydarzenia „Agile is Dead Hackathon”.

10. Uczestnik ma prawo zwrócić się do Organizatora w celu wyjaśnienia treści Regulaminu. Interpretacja zapisów treści Regulaminu należy do Organizatorów Wydarzenia.

11. Pytania związane z Wydarzeniem należy kierować drogą mailową na adres: pawel@agilelabs.pl 

12. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Wydarzenia bądź zmian w harmonogramie wynikających z przyczyn niezależnych.